Betreft: Gezamenlijke vergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën & IJsclub Raerd
Onderwerp: Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd – sportverenigingen – Doarpshûs
Datum: woensdag 20 september 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Jongemakrite Raerd


Agenda

1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Tekst en uitleg “Waarom een nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd ”
Zie ter informatie de onderstaande notitie

4. Vragen / open discussie
5. Stemronde

Pauze

6. Rondvraag
7. Sluiting


Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd – sportverenigingen – Doarpshûs

Inleiding
Er is al meerdere keren gesproken over de rol, het nut en de noodzaak van Stichting Sportbelangen Raerd (SSR). Het afgelopen jaar is dit opnieuw onderwerp van gesprek geweest met afgevaardigden van de Kaatsclub (KV), de Tennisclub (TC), de IJsclub (YC) en het Doarpshûs (DH). Er is toen open gesproken over hoe hier door de verenigingen tegen aan wordt gekeken.

Op basis van de informatie (zie onderstaande) die het bestuur van het DH heeft verstrekt hebben zowel de KV als YC aangeven open te staan voor een andere structuur van SSR. De KV en YC hebben aangeven dit niet te willen beslissen zonder hun leden hierover eerst te informeren en gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Inmiddels heeft de TC al aangegeven in te kunnen stemmen met het opheffen van de SSR.

SSR in zijn huidige vorm
De SSR is / was contractpartij richting gemeente voor de verenigingen en is daarnaast eigenaar van de kantine.
Bij de overgang naar de gemeente SWF zijn een aantal zaken veranderd, zo zijn de verenigingen rechtstreekse huurder van de gemeente (KV) dan wel eigenaar (TC) geworden. SSR is dus feitelijk geen aanspreekpunt meer voor de gemeente. De verenigingen zien SSR nog vooral als overleg orgaan om zaken betreffende het reilen en zeilen in en rondom de Jongemakrite te bespreken.

Conform de gemaakt afspraken met de huurder, het DH, neemt de huurder alle kosten voor klein- en groot onderhoud voor haar rekening en is zij verantwoordelijk voor de staat van het gebouw. Zoals gezegd is de kantine eigendom van SSR waarbij alle lasten worden doorbelast aan de exploiterende stichting, het DH.

Overwegingen opheffen SSR
We hebben opgetekend dat er een zekere mate van terughoudendheid is bij met name de KV en YC om de SSR op te heffen. Bij opheffing kunnen de verenigingen zelf als contractpartij optreden richting gemeente en zou de kantine in eigendom van het DH komen. Enerzijds ingegeven op objectieve gronden maar ook voor een deel gestoeld op sentiment. Dit laatste is ook meteen de lastigste, deze laat zich immers niet eenvoudig ‘vangen’. Mogelijk kunnen we met deze notitie het sentiment enigszins doen omslaan. Hiermee wil het DH overigens niet beweren geen begrip te hebben voor het sentiment.

Aan de sportkantine moet groot onderhoud plaatsvinden. Kozijnen worden mogelijk vervangen door kunststofkozijnen. Hiermee wordt enerzijds gekozen voor duurzaamheid en anderzijds gemak. Hiervoor kunnen we mogelijk subsidie krijgen alleen werkt de huidige structuur van SSR niet echt mee. De subsidie wordt vaak uitgekeerd aan de partij die ook de exploitatie voert (lees, de rekeningen betaalt) en omdat het DH dit doet, wordt het verkrijgen van subsidie lastiger.

Een andere benadering zou kunnen zijn om de volgende vraag te beantwoorden, waarom is SSR nodig? Als overlegorgaan kan de SSR wel degelijk een functie hebben. Zo kwam ook al uit het gesprekken die met de bij de SSR aangesloten verenigingen zijn gevoerd, wie doet wat en wanneer in en rondom de Jongemakrite. Maar in datzelfde gesprek kwam ook naar voren dat daar in principe geen SSR voor nodig is. Inmiddels zijn hier door de betrokken verenigingen en het DH afspraken over gemaakt. Zodat de kantine en het omliggende terrein er mooi bij blijft liggen.

Tweede punt is dat er mogelijk zeggenschap vanuit de verenigingen wegvloeit met betrekking tot het gebruik van de kantine. Het DH ziet hier feitelijk geen verandering in wanneer de SSR wordt opgeheven, de exploitatie (lasten en lusten) ligt nu immers ook al bij het DH.

Als derde punt kan worden aangehaald; stel dat het DH failliet gaat dan verliest het dorp ook de kantine. Dit uiterst negatieve scenario doet zich hopelijk nooit voor maar stel dat het DH failliet gaat wat gebeurd er dan met de kantine? Bij een faillissement zullen de schuldeisers de bezittingen van het DH opeisen en vanuit de opbrengsten worden de schulden en opstaande rekeningen voldaan. Het DH ziet hiervoor een mogelijke oplossing, namelijk:

Het DH wil de Rabobank (grootste schuldeiser) voorleggen dat ze bij een eventueel faillissement geen aanspraak kan maken op de kantine (afstandsverklaring). Op die manier blijft de kantine behouden voor het dorp bij een eventueel faillissement. Zowel de KV als YC hebben aangegeven dat dit een vereiste is voor het opheffen van de SSR in zijn huidige vorm en verder te gaan met een nieuwe structuur.

Conclusie en vervolg
Het DH geeft de verenigingen in overweging om de SSR op te heffen. Hierdoor worden de verenigingen zelf contractpartij voor de gemeente SWF en de kantine wordt overgedragen aan het DH. Het DH en de verenigingen blijven uiteraard onderling in gesprek over het gebruik, het terrein en eventuele andere zaken. Bij de overdracht van de kantine naar het DH is een afstandsverklaring van de Rabobank betreffende dat bij een eventueel faillissement, de bank geen aanspraak kan maken op de kantine voor de KV en YC een vereiste.

Vraag aan de leden van KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën & IJsclub Raerd
Op basis van de informatie uit deze notitie en het antwoord op de eventuele vragen die u als lid heeft willen wij de leden van de KV en YC op de vergadering van 20 september a.s. om toestemming vragen voor het opheffen van SSR in zijn huidige vorm en het overdragen van de Jongemakrite aan het DH.

Wanneer u zonder kennisgeving niet aanwezig bent op deze vergadering gaat het bestuur van de KV
en YC ervan uit dat u geen vragen heeft en geen bezwaar heeft.