Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 22 maart 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018

5. Jaaroverzicht 2018

6. Financieel verslag 2018

7. Verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing:

  • Voorstel nieuw bestuurslid: Janny van der Meer

Pauze

9. Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 14 maart 2019

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining

12. Realisatie kaatsmuur

13. Rondvraag

14. Sluiting

Vergaderstukken