De club KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën

Daar waar ooit de Moezel haar water ontving van de Boarn en liet uitstromen in de Middelsee ligt nu het kaatsveld van Raerd in de geruststellende beschutting van het “Raerder bosk”. Op dit ‘smûke plakje’ komen tijdens het kaatsseizoen de leden van ‘keatsferiening Wêz-Wis’ al sinds 1907 bij elkaar om in ‘potsje te keatsen’. Drie, soms vier, dagen per week zul je op dit veld kaatsers actief bezig zien. Jong en oud, ‘betûft keatser’ of beginnend ‘balkearder’. Waar soms een nauwelijks ingehouden vloek klinkt bij een ‘kwea’ geslagen bal, fijntjes goedbedoelde steken onder water worden uitgedeeld en waardering wordt geuit voor een mooie ‘boppeslach’ overheerst het gezellige en sociale karakter van de vereniging.

Voor mensen die nog nooit hebben gekaatst is kaatsen op het eerste gezicht een moeilijk te doorgronden sport met lastige regels. Kaatsen leer je begrijpen en waarderen door het te doen zal iedere kaatser in Raerd dan kunnen uitleggen. ‘Kom eens langs op vrijdagavond en doe gewoon mee’. De manier waarop nieuwkomers worden opgenomen in de vereniging en al doende vertrouwd worden gemaakt met het kaatsspel zegt veel over de club. Ondanks de grote nadruk op gezelligheid zijn er in de rijke historie van ‘Wêz-Wis’ aansprekende resultaten geboekt door kaatsers uit Raerd. Ook nu wordt aan de opleiding van de jeugd veel aandacht besteed. De vereniging heeft binnen het bestuur twee verantwoordelijken voor het jeugd kaatsen, een heus jeugdbeleidsplan en we hebben voor de jeugd een professionele trainer.

jub-2007-046

Wêz-Wis, een rijke historie en een mooie toekomt want ‘Keatse is machtich’.