Nieuws 2018

U bent hier::/Nieuws 2018

Persbericht

Donderdag 28 juni 2018, KV Wêz-wis Raerd – de Lege Geaën te Raerd ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds . De kaatsvereniging Wêz-wis Raerd – de Lege Geaën heeft een bijdrage gekregen van 4600 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor het realiseren van een kaats- en tennismuur op sportcomplex Jongemakrite. In [...]

Opgave zomertraining seizoen 2018

Dit jaar starten we op donderdag 10 mei met de kaatstrainingen voor dit seizoen. Wil je dit seizoen (weer) meedoen met de training? Geef je dan snel op. De trainingen starten op donderdag 10 mei. en lopen door tot de zomervakantie. Het tijdstip waarop de training wordt gehouden maken we bekend zodra onze trainers (Gabriele en Yde) de [...]

17 febr. | Zaalkaatsen i.s.m. K.V. Jirnsum

Op 17 febr stond het eerste kaatsevenement van het seizoen 2018 op de agenda van onze plaatselijke K.V. Wez-Wis, het traditionele zaalkaatsen in Easterein. Omdat deze partij het voorgaande jaar niet door is gegaan vanwege een gebrek aan animo, was ervoor gekozen om het dit jaar samen te organiseren met de kaatsvereniging van Jirnsum. Een [...]

Jaarvergadering 16 maart 2018

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën Datum: vrijdag 16 maart 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Doarpshûs Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 17 maart 2016 5. Jaaroverzicht 2017 6. Financieel verslag 2017 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen de Vries Voorstel nieuwe [...]