Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 16 maart 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 17 maart 2016

5. Jaaroverzicht 2017

6. Financieel verslag 2017

7. Verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen de Vries
  • Voorstel nieuwe voorzitter: Wobbe P. Kooistra
  • Voorstel nieuw bestuurslid: Hannie Wiarda

Pauze

9. Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 15 maart 2018
! Omdat de jaarvergadering van de KNKB dit jaar weer voor de jaarvergadering van de KV plaatsvindt willen we onze leden de gelegenheid geven om vragen die zij hebben naar aanleiding van de beschrijvingsbrief* van de KNKB kenbaar te maken voor 10 maart a.s. zodat het bestuur deze binnen de vergadering kan stellen.

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining

12. Realisatie kaatsmuur

13. Rondvraag

14. Sluiting

Vergaderstukken