Onderwerp : Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs.
Datum : Woensdag 20 september 2017 20.00uur
Locatie : Jongemakrite Raerd
Aanwezigen: Conform presentielijst 

1. Opening

Dagvoorzitter Jeroen de Vries opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, een speciaal welkom voor de ereleden van de IJsclub, Jelle Veenstra en Piet Kooistra en erelid van de Kaatsvereniging, Wiebe Stelwagen.
Tevens een speciaal welkom voor Ynso Bart v.d Meer en Durk-Jan Zantema, afgevaardigden van het Doarpshȗsbestuur.

2. Mededelingen

• Jan Teitsma is afwezig met kennisgeving.
• Afgelopen jaar is er gesproken over de rol, het nut en de noodzaak van Stichting Sportbelangen Raerd (SSR) door afgevaardigden van de Kaatsclub (KV), de Tennisclub (TC), de IJsclub (YC) en het Doarpshȗs om te kijken naar een mogelijk andere structuur van SSR. De TC heeft inmiddels ingestemd met het voorstel om de SSR op te heffen. De KV en YC hebben gemeend hun leden middels een schrijven (bijlage II) voor te lichten en hiervoor een gezamenlijke vergadering te beleggen om te stemmen over dit voorstel.

3. Tekst en uitleg ” Waarom een nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd”

Namens het bestuur Doarpshȗs geeft Ynso Bart v.d Meer een korte mondelinge toelichting op het voorstel om de SSR op te heffen en hij geeft daarbij aan dat de exploitatie en de onderhoudsregeling van Jongemakrite, zoals die in de huidige vorm is, blijft gehandhaafd. Hierbij is het van belang om zo snel mogelijk een besluit te nemen, zodat de verschillende subsidieaanvragen de deur uit kunnen.

4. Vragen / Open discussie

Piet Kooistra stelt de vraag hoe het komt bij een faillissement van het Doarpshȗs, hier is in het verleden ook al eens over gesproken. De KV en de YC zien een afstandsverklaring van de bank bij een eventueel faillissement als voorwaarde, zodat Jongemakrite voor het dorp behouden blijft. Onderhandelingen met de bank moeten nog plaatsvinden.

Wiebe Stelwagen vindt dit een hartstikke goed plan en is het er dan ook mee eens.

Dicky de Vries is akkoord met het plan op voorwaarde dat de afstandsverklaring van de bank er moet komen

Koos de Vries stelt de vraag of er in de statuten staat hoeveel leden er aanwezig moeten zijn bij een stemming. De exacte procedure is onduidelijk en hij vraagt of dit uitgezocht kan worden.

De rest van de aanwezigen hebben het als positief ervaren, dat de leden van zowel de KV als van de YC, betrokken zijn bij de hele gang van zaken.

5. Stemming

Alle aanwezige leden zijn unaniem voor het voorstel om de SSR op te heffen, met als voorwaarde de afstandsverklaring van de bank. Namens het bestuur Doarpshȗs zegt Ynso Bart v.d Meer hier mee aan de slag te gaan.

Jeroen de Vries geeft aan de voortgang van het proces te monitoren en de leden geïnformeerd te houden over de stand van zaken.

6. Rondvraag

Geen vragen.

7. Sluiting

Jeroen de Vries bedankt Ynso Bart v.d Meer, Durk-Jan Zantema en alle aanwezige leden voor het bijwonen van deze bijeenkomst en sluit om 20.25 uur de vergadering.