Update 13 november 2013 betreffende “Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs.

Zoals u in de notulen van de vergadering van 20 september j.l. over het voorstel voor de nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs heeft kunnen lezen waren er twee actie punten voor het bestuur van het Doarpshûs. Te weten;

  1. Koos de Vries stelt de vraag of er in de statuten staat hoeveel leden er aanwezig moeten zijn bij een stemming. De exacte procedure is onduidelijk en hij vraagt of dit uitgezocht kan worden.
  2. Alle aanwezige leden zijn unaniem voor het voorstel om de SSR op te heffen, met als voorwaarde de afstandsverklaring van de bank. Namens het bestuur Doarpshȗs zegt Ynso Bart v.d Meer hier mee aan de slag te gaan.

Ynso van der Meer heeft ons namens het bestuur van het Doarpshûs onderstaande bericht;

  1. De SSR is een stichting en het bestuur beslist. Er is niet een bepaalde stemmeerderheid nodig bij de achterliggende verenigingen in geval van stemming over de opheffing van de SSR. 
  2. In week 44 heeft het Doarpshûs bestuur een gesprek gehad met de Rabobank en de casus besproken. De Rabobank kon instemmen met het voorstel om de kantine (inclusief inventaris en voorraden) buiten de zekerheidstelling te laten. De Rabobank heeft dit inmiddels schriftelijk bevestigd aan het Doarpshûs bestuur.

Conclusie
Kijkend naar de agenda van de vergadering van 20 september j.l., de afspraken die er deze avond zijn gemaakt en de uitkomst van de bovenstaande actiepunten concludeert het bestuur van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën dat er aan alle afspraken en voorwaarden is voldaan die waren gesteld voor het opheffen van SSR in zijn huidige vorm en het overdragen van de Jongemakrite aan het DH. Het bestuur van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën heeft inmiddels ingestemd met het opheffen van Stichting Sportbelangen Raerd.

K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën zal de komende jaren samen met de het Doarpshûs bestuur, de Tennisclub en de IJsclub zorgdragen voor het reguliere onderhoud in en om de Jongemakrite.