Geachte leden, 

Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën 

Datum:     Vrijdag 20 maart 2020 a.s.
Tijd:         20.00 uur
Plaats:    Sportkantine Jongemakrite Raerd

Agenda

1.    Opening/vaststellen agenda
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
4.    Verslag jaarvergadering d.d. 22 maart 2019
5.    Jaaroverzicht 2019
6.    Financieel verslag 2019
7.    Verslag kascommissie 
       Benoemen kascommissie 
8.    Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: A.B. van der Meulen
                                                                                          Alex van der Woude
       Voorstel nieuw bestuurslid:    Annette Stelwagen

 Pauze


9.    Sponsor(en)
10.    Jaarvergadering KNKB d.d. 19 maart 2020
11.    Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de Zomertraining
12.    Verhoging contributie
13.    Activiteiten Kaatsmuur
14.    Vrijwilligers/Ouders ter ondersteuning Competitie kaatsen jeugd. 
15.    Rondvraag
16.    Sluiting

Vergaderstukken