Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 18 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag jaarvergadering d.d. 20 maart 2015
5. Jaaroverzicht 2015
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald Tjalsma
Voorstel nieuw bestuurslid: Anne Bertus van der Meulen

Pauze

9. Contributieafdracht lidmaatschap KNKB
10. Bespreking beschrijvingsbrief KNKB
11. Benoeming afgevaardigden jaarvergadering KNKB d.d. 31-3
12. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining.
13. Berichtgeving Dorpshuisbestuur en Stuurgroep Beheer
14. Status Stichting Sportbelangen Raerd
15. Rondvraag
16. Sluiting

Vergaderstukken