Uitslagen:

Beginners:

1e Sinne Mous en Else van der Meer

2e Miriam Boersma en Bram Zandberg

3e Noa Silke v.d. Vliet en Jarn Herder

Welpen famkes:

1e Liv Los en Iris Zantema

2e Mirre Nap en Jessy Sterk

3e Tjarda Tysma en Elzemaaike Raap

Welpen jonges:

1e Brent van der Wal en Marijn Verhoef

2e Roan Tjalsma en Nick v.d. Staal

Pupillen j/f:

1e Jurre Duizendstra en Brecht de Groot

2e Rixt Punter en Silvan Verhoef

Skoalfamkes:

1e Nina v.d. Meer, Ilse Kooistra en Renske Wiarda

2e Nynke v.d. Velde, Janna Veldhuis en Alissa Verhoef

Skoaljonges:

1e Jelmer Foppe Drijfhout

2e Sybrand Veldhuis