Zondag 18 mei stond er een KNKB partij op de agenda, op het kaatsveld van KV Wes Wiz te Raerd. Dit betreffende de pupillen jongens A- klasse (poule) en B-klasse (door elkaar loten+herk.). Bij de jongens A –klasse (poule) werk er gestart om 11.00 uur. Onder optimale omstandigheden werd het een prachtige dag voor alle kaatsers en publiek natuurlijk. Bij menig partij werd er zeer spannend gekaatst waarbij de winnaars niet te voorspellen waren. Er werd gekaatst in 2 poules van 4 parturen. Uiteindelijk gingen de volgende winnaars met de prijzen naar huis:

1e prijs:
Karel Monfils (Kimswerd),
Hessel Postma (Winsum),

2e prijs:
Steven Koster (Tzum)
Folkert Smid (Witmarsum),

3e prijs:
Roan Hooghiemster (Wijnaldum)
Erik Minne Cats (Menaam)

Bij de jongens B-klasse (door elkaar loten+herk.) stonden er 29 parturen op de lijst. Deze categorie startte om 10.00 uur. Er werd gekaatst met een herkansingsronde. Marko van Dijk en Anco Vroom stonden aan het einde van de kaatsdag met de mooie kransen om. De eerste omloop werd gewonnen met 5-3 en 6-2. De winst in de tweede omloop was er met 5-2 en 6-0. In de derde omloop werd er zeer sterk gekaatst wat resulteerde in : 5-0 en 6-4. In de 4e laatste slag in de finale viel op 5-2 en 6-0.

Uitslag

Winnaarsronde:

1e prijs:
Marko van Dijk (Ferwert)
Anco Vroom (Britsum)

2e prijs:
Mark Minnesma (Dronryp)
Klaas Gerrit Meulenaar (Baard)

3e prijs:
Jehannes Gerben Brinksma (Reduzum)
Jorn Lars van Beem (Dronryp)

3e prijs
Martijn Wiersma (Kimswerd)
Jorret den Breejen (Arum)

Herkansing:

Het partuur van Jarno Wietsma verloren de eerste omloop met 5-2 en 6-2. De herkansingsronden hierna werd overtuigend gewonnen met 5-0 en 6-0. De opvolgende 2 omlopen werden ook in winst omgezet. En de finale werd gewonnen met 5-1 en 6-4.

1e prijs:
Jarno Wijtsma (Jirnsum),
Tjardi Hoeksma (Grou),

2e prijs:
Christiaan Stremler (Exmorra)
Jari Visser (Witmarsum)

3e prijs:
Gerco Thom de Boer (Dronryp)
Arjen Schregardus (Lioessens)

3e prijs:
Ruurd Faber (Kimswerd
Werner Roorda (Stiens)

Nog een speciaal dankwoord voor de vele vrijwilligers, keurmeesters en natuurlijk onze kransencommissie voor de prachtige kransen.

Deze partij werd gesponsord door Autobedrijf Sypersma te Oosterwierum en Siesoo Haarmode te Irnsum.

Invalid Displayed Gallery